Europejska jakość w kształceniu zawodowym

Europejska jakość w kształceniu zawodowym
ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe
KA1 – Mobilność edukacyjna
„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”
Nr umowy/ projektu: 2017-1-PL01-KA116-036115
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.10.2017 – 30.09.2018 r.
Przyznane dofinansowanie: 82 195,00 EUR

Projekt „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” będzie polegał na odbyciu  4-tygodniowych staży przez 26 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,            5-dniowych  szkoleń w przedsiębiorstwie budowlanym kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze budownictwa oraz  prowadzenie dwóch 3-dniowych zajęć/szkoleń  przez przedsiębiorców zagranicznych z branż informatycznej i hotelarskiej. Staże odbędą  się  w przedsiębiorstwach  w  Anglii, Węgrzech, Luksemburgu i na Malcie,  szkolenie nauczycieli będzie miało miejsce na Malcie, przedsiębiorcy z Węgier i Anglii będą prowadzić zajęcia/szkolenia w siedzibie organizacji wnioskującej. W projekcie oprócz partnera wysyłającego uczestniczą następujący partnerzy przyjmujący:

Anglia:

– The Bakehouse B&B,

– The Eastbury Hotel Ltd,

– The Grange at Oborne.

Węgry:

-Remicro Kft,

– Szarnyas Kft.

Malta:

– Bilom Construction Ltd.,

– JDJ Operations LTD,

– Illusions Ltd.

Luksemburg:

– Cloud Managed Data S.A.

Projekt jest zgodny z głównymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych          w Chojnie, które zakładają między innymi rozszerzenie odbywania staży zagranicznych o uczniów kształcących się      w zawodach technik informatyk i technik budownictwa, zwiększenie ich liczby, objęcie szkoleniami w instytucjach zagranicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji mobilności zawodowych. Projekt „Europejska jakość w szkoleniu zawodowym” będzie również realizował cel zakładający budowanie wizerunku ZSP  w Chojnie, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową.

Grupa uczniów  i nauczycieli zostanie wdrożona do edukacyjnej i zawodowej mobilności, co może w przyszłości ułatwić im życie i karierę zawodową. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z korzyściami płynącymi z mobilności edukacyjnych, zostanie wzmocnione ich poczucie tożsamości europejskiej. Stażyści poprawią znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe, wzmocni się ich poczucie własnej wartości, pewności siebie                                    i samodzielności. Program szkolenia zawodowego realizowany w szkole zostanie zweryfikowany w konfrontacji            z wymaganiami stawianymi przez funkcjonujące na rynku europejskim przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy branży informatyczne i budowlanej przeprowadzą zajęcia i szkolenia w instytucji wysyłającej, co umożliwi zapoznanie się uczniów i nauczycieli, którzy nie uczestniczą w mobilnościach zagranicznych, z wymaganiami  obowiązującymi na europejskim rynku pracy. Podczas mobilności osób uczących się w projekcie „Europejska jakość w szkoleniu zawodowym” zostanie wykorzystany system ECVET.

Uczniowie uczestniczący w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” zostaną wyłonieni spośród uczęszczających do klas drugich i trzecich Technikum Zawodowego. Do klas, w których zostanie przeprowadzona rekrutacja, uczęszcza młodzież mieszkająca na wsi   i w małych miasteczkach. Wszystkie staże będą jednocześnie obowiązkowymi praktykami zawodowymi realizowanymi przez uczniów. Nauczyciele budowlanych przedmiotów zawodowych , którzy odbędą szkolenia zagraniczne w formie ‚job shadowing’, będą po raz pierwszy uczestniczyli          w tego rodzaju mobilności podnoszącej ich profesjonalne umiejętności.

Każdej grupie uczniów odbywających staże w jednej miejscowości będzie towarzyszył opiekun z ramienia instytucji wysyłającej, ZSP w Chojnie. Jest to konieczne ze względu na uwarunkowania prawne obowiązujące w szkole.

  • Informacja o zakończonym naborze na staże zagraniczne w ramach projektu Europejska jakość  w kształceniu zawodowym [więcej]
  • Europejska jakość w kształceniu zawodowym, Anglia 2018 r. [więcej]
  • Europejska jakość w kształceniu zawodowym, Węgry 2018 r. [więcej]
  • Europejska jakość w kształceniu zawodowym, Malta 2018 r. [więcej]
  • Europejska jakość w kształceniu zawodowym, Luksemburg 2018 r. [więcej]