Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2

 • Tytuł projektu: „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2”
 • Termin realizacji: 01.03.2014 r. – 30.09.2014 r.
 • Kwota dofinansowania: 25 290 EURO
 • Partnerzy projektu:

– Anglia

  : The Crown Inn, The Eastbury Hotel, The Grange at Oborne

– Malta

   :  Sensi Hotel
 • Cele i założenia projektu: Odbycie czterotygodniowych staży przez uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, w hotelach w Anglii oraz na Malcie, w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji językowych uczestników projektu, zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w wyniku udziału w projekcie, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów partnerskich; wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym.
 • Działania w ramach projektu:
  – rekrutacja uczestników projektu;
  – przygotowanie językowe – przeprowadzenie kursu języka angielskiego  dla uczestników projektu;
  – przygotowanie kulturowe;
  – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
  – odbycie staży – praktyka zawodowa, wycieczki pozwalające poznać kraj partnerski, kurs języka angielskiego;
  – przygotowanie raportów z realizacji projektu;
  – podsumowanie staży – spotkanie uczestników projektu z dyrekcją szkoły, opiekunami staży wychowawcami i opiekunami staży.
 • Rezultaty: Odbycie przez uczestników projektu czterotygodniowej, obowiązkowej praktyki zawodowej w formie staży w hotelach w Anglii oraz na Malcie. Wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników staży oraz pewności siebie i predyspozycji do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
 • Promocja: Zamieszczanie informacji o działaniach w ramach projektu w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły www.zsp1chojna.pl oraz Starostwa Powiatowego www.gryfino.powiat.pl; ekspozycje stałe w budynku szkoły; promocja projektu podczas konferencji nauczycieli, rad pedagogicznych, promocji szkoły w gimnazjach, corocznych Generalnych Spotkań członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Douzelage, skupiającego po jednym mieście z 24 państw UE.

14.02.2014 r. ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na staże w hotelach w Anglii i na Malcie w ramach projektu LdV „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2”.[więcej]

Załącznik  nr 1 do procedur rekrutacji uczestników stażu w ramach projektu „Europejska jakość w szkoleniu  uczniów hotelarstwa 2” z programu Leonardo da Vinci. [więcej]

Sprawozdanie z realizacji projektu [więcej]