Europejskie staże
ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe
KA1 – Mobilność edukacyjna
„Europejskie staże”
Nr umowy/ projektu: 2016-1-PL01-KA116-023742
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.11.2016 – 31.10.2017 r.
Przyznane dofinansowanie: 35 139,00 EUR

Opis:
Projekt „Europejskie staże” będzie polegał na odbyciu 4-tygodniowych staży przez 11 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk oraz technik budownictwa, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz     5-dniowych  szkoleń kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze hotelarstwa     i gastronomii. Staże odbędą  się  w przedsiębiorstwach  w  Anglii, Węgrzech i na Malcie, natomiast  szkolenie nauczycieli będzie miało miejsce na Malcie.
Celem projektu jest również wzrost kompetencji językowych jego uczestników, ma również kształtować tożsamość europejska jego uczestników, rozwijać kompetencje wielokulturowe i postawy tolerancji. Nauczyciele, którzy odbędą szkolenia zagraniczne w formie ‘job shadowing’, będą po raz pierwszy uczestniczyli w tego rodzaju mobilności podnoszącej ich profesjonalne umiejętności.
W projekcie oprócz partnera wysyłającego uczestniczą następujący partnerzy przyjmujący:
Anglia:
– Bill Butters Windows Ltd.
Węgry:
– Remicro Kft,
– Koszeg Varos Onkormanyzata (urząd miejski w Koszeg).
Malta:
– Bilom Construction Ltd.,
– Institute of Tourism Studies.

Działania w ramach przygotowania językowego w instytucji wysyłającej:
–   dokonanie zakupu słowników angielsko-polskich dla stażystów (listopad 2016),
– kurs języka angielskiego prowadzony przez wykwalifikowanego lektora z instytucji zewnętrznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie umiejętności komunikacyjnych stażystów (marzec 2017).

Działania w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, kulturowego, zapobieganie ryzyku przeprowadzone w instytucji wysyłającej:
– warsztaty z psychologiem/pedagogiem, dwa razy po 3 godziny. Tematyka zajęć to: wzmocnienie odporności na stres, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, adaptacja w nowym środowisku, radzenie sobie z rozłąką z rodziną, stresem związanym z podróżą lotniczą, trening asertywności i autoprezentacji (marzec/kwiecień 2017),
–  zapobieganie ryzyku, spotkanie z policjantem i pedagogiem szkolnym na temat sposobów postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie (2 godziny), (marzec/kwiecień 2017),
– prezentacja multimedialna Kőszeg, Zebbug/Marsaskala oraz Sherborne połączona ze spotkaniem ze stażystami, którzy odbyli praktyki w tych miejscowościach w ramach projektu Erasmus+ „Od praktyki do pracy 2” w roku 2016 , (2 godziny), (kwiecień 2017).

Przygotowanie uczestników podczas realizacji staży:
– „Przełamanie lodów” zajęcia kulturowo-językowe podczas pierwszego tygodnia staży na Malcie, Węgrzech i w Anglii. Zostaną przeprowadzone przez doświadczonych pedagogów, z którymi instytucja wysyłająca współpracowała podczas projektów LdV (Ch. Mifsud – Malta, B. Betts – Anglia, I. Matrai – Węgry), 3 godziny, (kwiecień/maj 2017),
– zwiedzanie Malty, grupa budowlańców odbywająca staż w Zebbug/Marsaskala,
– zwiedzanie Sherborne, budowlaniec odbywający staż w Sherborne,
– zwiedzanie Kőszeg, grupa informatyków odbywających staż w Kőszeg.

Upowszechnianie rezultatów projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zawsze intensywnie promował  i upowszechniał rezultaty realizowanych w placówce projektów mobilności zawodowej.
Jesienią 2014 r. została wydana broszura w której opisane są wszystkie projekty LdV zrealizowane w szkole. Korzystając z tych doświadczeń zostały zaplanowane i będą przeprowadzone działania upowszechniające projektu Erasmus+ „Europejskie staże”.
Projekt zostanie zaprezentowany podczas Festiwalu Projektów Europejskich organizowanego corocznie przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
Rezultaty projektu oraz jego działania zostaną przedstawione na prowadzonej przez nas stronie internetowej projektów LdV i Erasmus+ realizowanych przez ZSP w Chojnie.
Kierownik szkolenia praktycznego w ZSP w Chojnie przedstawi rezultaty projektu podczas spotkań z pracodawcami z branży informatycznej i budowlanej, z którymi współpracuje szkoła. Takie spotkania odbywają się cyklicznie i porównanie staży zagranicznych z praktykami odbywającymi się w krajowych przedsiębiorstwach i urzędach przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia zawodowego realizowanego  w szkole. Kierownik szkolenia praktycznego poinformuje o rezultatach projektu przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Szczecinie, z którą ZSP w Chojnie współpracuje.
Rezultaty projektu „Europejskie staże” zostaną przedstawione podczas corocznego zgromadzenia przedstawicieli Związku Miast Partnerskich Douzelage w Bad Koetzting (Niemcy). Do organizacji należy po jednym mieście z 26 państw Unii Europejskiej. W obradach zgromadzenia biorą udział m. in. dyrektorzy szkół i przedstawiciele branży budowlanej i informatycznej. Koordynator projektu „Europejskie staże” jest przewodniczącym Stowarzyszenia Douzelage. Opis rezultatów projektu znajdzie się na stronie www.douzelage.org w języku angielskim.
Informacje o projekcie, w ramach działań promocyjno-upowszechniających, znajdą się na łamach prasy lokalnej i lokalnych portali internetowych, gdzie grupami docelowymi jest szeroki przekrój reprezentantów społeczności lokalnej.