„Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”

„JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM POPRZEZ EUROPEJSKIE STAŻE”

ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe

KA1 – Mobilność edukacyjna

Nr umowy/ projektu: 2019-1-PL01-KA116-062721

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.10.2019 – 30.09.2020 r.

Przyznane dofinansowanie: 87 110,00 EUR

 

Projekt „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” będzie polegał na odbyciu 4- tygodniowych staży przez 27 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz Branżowej Szkoły             I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, 5-dniowych szkoleń w hotelu kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze hotelarstwa i gastronomii oraz prowadzenie trzech 3-dniowych zajęć/szkoleń przez przedsiębiorców zagranicznych z branży gastronomicznej i hotelarskiej
z Malty i Anglii. Staże odbędą się w przedsiębiorstwach w Anglii, na Węgrzech, Luksemburgu i na Malcie, szkolenie nauczycieli będzie miało miejsce na Malcie, przedsiębiorcy z Malty
i Anglii będą prowadzić zajęcia/szkolenia w siedzibie organizacji wnioskującej.

W projekcie oprócz partnera wysyłającego uczestniczą następujący partnerzy przyjmujący: Anglia: – The Green – The Eastbury (Sherborne) Ltd, – The Grange at Oborne, Węgry: – Remicro Kft, – Szarnyas Kft., Malta: – Bilom Construction Ltd., – Driegh Ltd, – Uncle Matt’s Ltd. – Ruth Sarah Farrell, Luksemburg: – Cloud Managed Data S.A.

Projekt jest zgodny z głównymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, które zakładają między innymi rozszerzenie odbywania staży zagranicznych o uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik budownictwa, zwiększenie ich liczby, objęcie szkoleniami w instytucjach zagranicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji mobilności zawodowych. Projekt „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” będzie również realizował cel zakładający budowanie wizerunku ZSP w Chojnie, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową. Grupa uczniów i nauczycieli zostanie wdrożona do edukacyjnej i zawodowej mobilności, co może w przyszłości ułatwić im życie i karierę zawodową. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z korzyściami płynącymi z mobilności edukacyjnych, zostanie wzmocnione ich poczucie tożsamości europejskiej. Stażyści poprawią znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe, wzmocni się ich poczucie własnej wartości, pewności siebie
i samodzielności. Program szkolenia zawodowego realizowany w szkole zostanie zweryfikowany w konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez funkcjonujące na rynku europejskim przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy branży gastronomicznej i hotelarskiej przeprowadzą zajęcia i szkolenia w instytucji wysyłającej, co umożliwi zapoznanie się uczniów i nauczycieli, którzy nie uczestniczą w mobilnościach zagranicznych, z wymaganiami obowiązującymi na europejskim rynku pracy. Podczas mobilności osób uczących się, w projekcie „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” zostanie wykorzystany system ECVET.

Uczniowie uczestniczący w projekcie „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” zostaną wyłonieni spośród uczęszczających do klas drugich       i trzecich Technikum Zawodowego oraz klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą po raz pierwszy uczestniczyli w zagranicznych mobilnościach zawodowych. Do klas,
w których zostanie przeprowadzona rekrutacja, uczęszcza młodzież mieszkająca na wsi
i w małych miasteczkach. Wszystkie staże uczniów technikum zawodowego, będą jednocześnie obowiązkowymi praktykami zawodowymi realizowanymi przez uczniów.

Nauczyciele hotelarskich i gastronomicznych przedmiotów zawodowych , po raz pierwszy odbędą w ramach mobilności zagranicznych szkolenia w formie ‚job shadowing’
w przedsiębiorstwie. Będzie to miało wpływ na podniesienie ich profesjonalnych umiejętności zawodowych.

Każdej grupie uczniów odbywających staże w jednej miejscowości będzie towarzyszył opiekun z ramienia instytucji wysyłającej, ZSP w Chojnie. Jest to konieczne ze względu na uwarunkowania prawne obowiązujące w szkole.

Prezentacje Praktyki zawodowe 2020

wersja PL

https://drive.google.com/file/d/1ISEAVcF3aURoYnCekQoCc1w7TdiYNcc_/view?usp=sharing

wersja ENG

https://drive.google.com/file/d/1q7wJhQ-N3-GkVeLVFU_ypk3GN2tVTNGT/view?usp=sharing

Praktyki zawodowe w Anglii 2020  – sprawozdanie [więcej]

Praktyki zawodowe na Węgrzech 2020  – sprawozdanie  [więcej]

Praktyki zawodowe na Malcie 2020  cz.1- sprawozdanie [więcej]

Praktyki zawodowe na Malcie 2020  cz.2- sprawozdanie [więcej]

Rekrutacja dodatkowa na staże zagraniczne[więcej]

Informacja dla uczniów zakwalifikowanych na staże  w roku 2019/2020
w ramach 
projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez zagraniczne staże” z programu Erasmus+[więcej]

Harmonogram ogólny zajęć z OLS[więcej]

Spotkania informacyjne stażystów europejskich projektów edukacyjnych [więcej]

Protokół z pracy komisji ds. dodatkowej  rekrutacji uczestników[więcej]

Protokół z pracy komisji ds. rekrutacji uczestników [więcej]

Kurs językowy na platformie OLS [więcej]

17.09.2019 r. ogłoszenie o naborze uczestników na staże zagraniczne w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”

[więcej] [więcej]

9.10.2019 r. Wyniki rekrutacji na staże w Anglii Luksemburgu na Malcie i na Węgrzech.[więcej]