Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego

poprzez realizację zagranicznych staży

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży

ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe

KA1 – Mobilność edukacyjna

„Podnoszenie jakości w kształceniu zawodowym poprzez realizację zagranicznych staży”

Nr umowy/ projektu: 2018-1-PL01-KA116-048197

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.10.2018 – 30.09.2019 r.

Przyznane dofinansowanie: 83 034,00 EUR

Projekt pn.: „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” będzie polegał na odbyciu 4-tygodniowych staży przez 26 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 5-dniowych szkoleń w przedsiębiorstwie informatycznym kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze informatyki oraz prowadzenie dwóch 3-dniowych zajęć/szkoleń przez przedsiębiorców zagranicznych z branż gastronomicznej i hotelarskiej. Staże odbędą się w przedsiębiorstwach w Anglii, Węgrzech, Luksemburgu i na Malcie, szkolenie nauczycieli będzie miało miejsce na Węgrzech, przedsiębiorcy z Malty i Anglii będą prowadzić zajęcia/szkolenia  w siedzibie organizacji wnioskującej. W projekcie oprócz partnera wysyłającego uczestniczą następujący partnerzy przyjmujący:

Anglia:

– The Bakehouse B&B,

– The Eastbury (Sherborne) Ltd,

– The Grange at Oborne.

Węgry:

-Remicro Kft,

– Szarnyas Kft. Malta:

– Bilom Construction Ltd,

– Driegh Ltd

– Illusions Ltd Luksemburg:

– Cloud Managed Data S.A.

Projekt jest zgodny z głównymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, które zakładają między innymi rozszerzenie odbywania staży zagranicznych o uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik budownictwa, zwiększenie ich liczby, objęcie szkoleniami w instytucjach zagranicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji mobilności zawodowych. Projekt „Europejska jakość w szkoleniu zawodowym” będzie również realizował cel zakładający budowanie wizerunku ZSP w Chojnie, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową.

Grupa uczniów i nauczycieli zostanie wdrożona do edukacyjnej i zawodowej mobilności, co może  w przyszłości ułatwić im życie i karierę zawodową. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z korzyściami płynącymi z mobilności edukacyjnych, zostanie wzmocnione ich poczucie tożsamości

europejskiej. Stażyści poprawią znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe, wzmocni się ich poczucie własnej wartości, pewności siebie i samodzielności. Program szkolenia zawodowego realizowany w szkole zostanie zweryfikowany w konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez funkcjonujące na rynku europejskim przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy branży informatyczne  i budowlanej przeprowadzą zajęcia i szkolenia w instytucji wysyłającej, co umożliwi zapoznanie się uczniów i nauczycieli, którzy nie uczestniczą w mobilnościach zagranicznych, z wymaganiami obowiązującymi na europejskim rynku pracy. Podczas mobilności osób uczących się w projekcie „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” zostanie wykorzystany system ECVET.

Uczniowie uczestniczący w projekcie „„Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” zostaną wyłonieni spośród uczęszczających do klas drugich i trzecich Technikum Zawodowego. Do klas, w których zostanie przeprowadzona rekrutacja, uczęszcza młodzież mieszkająca na wsi i w małych miasteczkach. Wszystkie staże będą jednocześnie obowiązkowymi praktykami zawodowymi realizowanymi przez uczniów. Nauczyciele budowlanych przedmiotów zawodowych , którzy odbędą szkolenia zagraniczne w formie ‚job shadowing’, będą po raz pierwszy uczestniczyli w tego rodzaju mobilności podnoszącej ich profesjonalne umiejętności.

Każdej grupie uczniów odbywających staże w jednej miejscowości będzie towarzyszył opiekun        z ramienia instytucji wysyłającej, ZSP w Chojnie. Jest to konieczne ze względu na uwarunkowania prawne obowiązujące w szkole.

 

3 lipca 2019 r. Szkolenie kadry nauczycieli w Kőszeg [więcej]

31  grudnia  2018 r.  Sprawozdanie ze spotkania z zagranicznymi pracodawcami [więcej]

22 listopada 2018 r. Zajęcia  z platformy OLS[więcej]

8 listopada 2018 r. Wyniki rekrutacji na staże w Anglii, na Malcie i na Węgrzech uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. [więcej]