„WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZE DO DOBREJ PRACY”

 „WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZE DO DOBREJ PRACY”

ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe

KA1 – Mobilność edukacyjna

Nr umowy/ projektu: 2020-1-PL01-KA116-079307

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.09.2020 – 31.10.2021 r.

Przyznane dofinansowanie: 74 868,00 EUR

 

Projekt „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” będzie polegał na odbyciu 4-tygodniowych staży przez 26 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, które wchodzą
w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz 5- dniowego stażu w przedsiębiorstwie budowlanym dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze budownictwa. Staże odbędą się w przedsiębiorstwach na Węgrzech, w Rumunii i na Malcie, szkolenie nauczycieli będzie miało miejsce na Malcie.

W projekcie oprócz partnera wysyłającego uczestniczą następujący partnerzy przyjmujący:

Węgry: – RemicroKft, – SzarnyasKft.

Malta: – Bilom Construction Ltd., – Driegh Ltd., – UncleMatt’s Ltd., – Ruth Sarah Farrell, – Cerviola Hotel Ltd., – MAXI QUARTZ SPL LTD.

Rumunia: – OrasulSiret.

Projekt jest zgodny z głównymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, które zakładają między innymi rozszerzenie odbywania staży zagranicznych o uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik budownictwa, zwiększenie ich liczby, objęcie szkoleniami w instytucjach zagranicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji mobilności zawodowych. Ze względu na brexit oraz zmiany strategii firmy informatycznej z Luksemburga powstała konieczność rozszerzenia grupy partnerskiej i pozyskania nowych instytucji przyjmujących. Hotel Cerviola w Marsaskali oraz Urząd Miejski w Siret (Rumunia) będą po raz pierwszy uczestniczyli
w projekcie mobilności zawodowej Erasmus+.

Projekt „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” będzie również realizował cel zakładający budowanie wizerunku ZSP w Chojnie, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową. Grupa uczniów i nauczycieli zostanie wdrożona do edukacyjnej i zawodowej mobilności, co może w przyszłości ułatwić im życie i karierę zawodową.

Wszystkie staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach i zostaną zorganizowane bez udziału instytucji pośredniczących. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z korzyściami płynącymi
z mobilności edukacyjnych, zostanie wzmocnione ich poczucie tożsamości europejskiej. Stażyści poprawią znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe, wzmocni się ich poczucie własnej wartości, pewności siebie i samodzielności. Program szkolenia zawodowego realizowany w szkole zostanie zweryfikowany w konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez funkcjonujące na rynku europejskim przedsiębiorstwa.

Podczas mobilności osób uczących się, w projekcie „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” zostanie wykorzystany system ECVET. Uczniowie uczestniczący w projekcie „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” zostaną wyłonieni spośród uczęszczających do klas drugich i trzecich Technikum Zawodowego oraz klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą po raz drugi uczestniczyli w zagranicznych mobilnościach zawodowych. Do klas, w których zostanie przeprowadzona rekrutacja, uczęszcza młodzież mieszkająca na wsi i w małych miasteczkach. Wszystkie staże uczniów technikum zawodowego, będą jednocześnie obowiązkowymi praktykami zawodowymi realizowanymi przez uczniów.

Nauczyciele budowlanych przedmiotów zawodowych odbędą w ramach mobilności zagranicznych staże’ w przedsiębiorstwie. Będzie to miało wpływ na podniesienie ich profesjonalnych umiejętności zawodowych.

Każdej grupie uczniów odbywających staże w jednej miejscowości będzie towarzyszył opiekun
z ramienia instytucji wysyłającej, ZSP w Chojnie. Jest to konieczne ze względu na uwarunkowania prawne obowiązujące w szkole.

Staże zawodowe w Rumunii z projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus+[więcej]

Harmonogram rekrutacji na staże zagraniczne [więcej]

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu[więcej]
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji [więcej]
Ogłoszenie o rekrutacji na staże za granicą [więcej]
Wyniki rekrutacji na staże zagraniczne [więcej]
Wyniki z rekrutacji dodatkowej [więcej]